تعرفه ثبت دامنه های ملی

پسوند
ثبت
تمدید
انتقال
خرید
IR.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
net.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
org.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
gov.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
ac.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
co.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
id.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
sch.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش

تعرفه ثبت دامنه های بین المللی

پسوند
ثبت
تمدید
انتقال
خرید
IR.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
net.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
org.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
gov.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
ac.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
co.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
id.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش
sch.ir.
۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
۱۵.۰۰۰ تومان
سفارش